top of page
Kotwica 1

 Kalendarium najważniejszych wydarzeń 

 z życia szkoły: 1945-2015 

 

Obecne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach jest szkołą z tradycjami sięgającymi początków II połowy XIX wieku. Wówczas to 15 października 1852 r. z inicjatywy króla pruskiego otwarte zostało gimnazjum, któremu nadano imię króla Fryderyka Wilhelma. Uczniami szkoły byli synowie okolicznej arystokracji pomorskiej, synowie bogatych chłopów i mieszczan. Pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzony został w 1857 r.

 

Od samego początku istnienia szkoły władze pruskie skupiały na niej swoją uwagę, co wynikało z głównych celów, jakie postawiono placówce. Miała ona bowiem kształcić i wychowywać w posłuszeństwie dla monarchy przyszłych urzędników oraz wojskowych pruskich. Upadek Cesarstwa Niemieckiego w 1918 r. i niepokoje społeczne, jakie w związku z tym nastąpiły, miały również wpływ na funkcjonowanie szkoły. Charakterystyczny „pruski dryl” stopniowo zelżał.

 

Już 1 października 1918 r. powołano pierwszą Radę Rodziców, a w 1920 r. po raz pierwszy wybrano gospodarzy klas oraz opiekuna samorządu szkolnego. W 1923 r. w mury szkoły wstąpiły po raz pierwszy dziewczęta, które dotychczas miały możliwość nauki wyłącznie w szkole dla panien mieszczącej się w budynku obecnego Gimnazjum nr 2.

             

Wraz z zakończeniem II wojny światowej rozpoczęto starania, aby otworzyć na ziemiach odzyskanych polską szkołę.

 Poniżej przedstawiamy kalendarium najważniejszych wydarzeń 

 związanych z 70-letnią działalnością liceum. 

 

1945: Powołanie do życia Państwowego Gimnazjum i Liceum w Gryficach; zajęcia początkowo odbywały się w pomieszczeniach zastępczych obecnego budynku Gimnazjum nr 2.

1946: Przekazanie liceum budynku po byłym Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma przy ul. Wałowej 18.

1947: Organizacja internatu szkoły, który funkcjonował do 1995 roku.

1948: Reorganizacja szkoły i zmiana nazwy na Liceum Ogólnokształcące; utworzenie Liceum dla Pracujących.

1949: Przeprowadzenie pierwszego egzaminu dojrzałości.

1950: Oddanie do użytku boiska sportowego powstałego w wyniku odgruzowania terenu przy szkole; ostatnie zadekretowanie nowej nazwy szkoły: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego.

1951: Oddanie do użytku sali gimnastycznej przy ul. Wałowej 22, w której dotychczas znajdował się magazyn zbożowy.

1956: Reorganizacja szkoły i zmiana nazwy na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące; rozpoczęcie naboru uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

1957: Powołanie do życia Filii Liceum Ogólnokształcącego dla Oficerów Garnizonu w Trzebiatowie.

1958: Przebudowanie sanitariatu w głębi posesji szkolnej na dwuklasowy obiekt dydaktyczny, żartobliwie nazywanego przez uczniów „kurnikiem”.

1959: Nadanie szkole imienia Bolesława Chrobrego oraz sztandaru.

1960: Utworzenie przy liceum Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących, która funkcjonowała do 1970 r.

1961: Utworzenie przy liceum Technikum Ekonomiczno-Handlowego, które istniało przy liceum do 1970 r.

1964: Dobudowanie do istniejącego już dwuklasowego obiektu kolejnych dwóch izb lekcyjnych

1966: I zjazd absolwentów.

1967: Reorganizacja szkoły i zmiana nazwy na Liceum Ogólnokształcące nr 9 im. Bolesława Chrobrego Stopnia Licealnego; przywrócenie tradycyjnej numeracji klas I-IV.

1970: Zmiana nazwy szkoły na Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach.

1972: Oddanie do użytku nowo wybudowanego skrzydła szkoły.

1974: Odznaczenie szkoły przez Ministra Oświaty i Wychowania Medalem Pamiątkowym z okazji 200. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

1975: II zjazd absolwentów.

1976: Anulowanie numeru szkoły. 

1977: Reorganizacja szkoły, w wyniku której powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących składający się z Liceum Ogólnokształcącego Młodzieżowego i Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących; przyznanie szkole Honorowej Odznaki za działalność i wybitne osiągnięcia w krzewieniu idei Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

1979: Udekorowanie sztandaru liceum Gryfem Pomorskim.

1983: Powstanie Studium Nauczania Początkowego (przemianowanego rok później na Studium Nauczycielskie) funkcjonującego do 1992 r.

1984: Przyznanie szkole Odznaki Honorowej PCK III. 

1985: III zjazd absolwentów; odsłonięcie pamiątkowej tablicy; uhonorowanie szkoły Brązową Odznaką za zasługi w rozwoju sportu.

1987: Przekazanie nowego budynku dla Studium Nauczycielskiego.

1995: IV zjazd absolwentów, 50-lecie szkoły.

1996: Zmiana nazwy szkoły na I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach; nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską z Meldorf. 

1999: Nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską z Güstrow. 

2001: Reaktywacja działalności zespołu ludowego. 

2002: V zjazd absolwentów.

2005: Obchody Jubileuszu 60-lecia liceum; nadanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez rodziców i mieszkańców Gryfic; VI zjazd absolwentów. 

2007: Rozpoczęcie generalnego remontu starego skrzydła.

2008: Powstanie szkolnego boiska sportowego ORLIK 2012; reaktywowanie obchodów Dnia Patrona; powrót do tradycji noszenia przez uczniów tarcz; generalny remont holu. 

2009: Przyznanie szkole Gryfickiej Regi w kategorii Edukacji w VII edycji konkursu Starosty Gryfickiego; generalny remont auli.

2010: Obchody Jubileuszu 65-lecia szkoły; VII zjazd absolwentów; założenie przez młodzież powiatowego miesięcznika młodzieżowego „LOgin”.

2011: Wyróżnienie szkoły tytułami: „Szkoły z Pasją”, „Bezpiecznej Szkoły”, „Szkoły z Dobrą Praktyką”; zakończenie remontu starego skrzydła.

2012: Uhonorowanie szkoły tytułem „LICEUM ROKU 2012”; wyłączenie z użytku szkolnego budynku zwanego „kurnikiem”.

2013: Wyłączenie z użytku szkolnego dużej sali gimnastycznej; przeniesienie zajęć wychowania fizycznego do nowoczesnego kompleksu sportowego „Gryf Arena”; remont nowego skrzydła.

2015: Obchody Jubileuszu 70-lecia szkoły; nadanie auli imienia Józefa Pańkowskiego; otwarcie „Piętra Chrobrego”; VIII zjazd absolwentów. 

Na sukces oraz prestiż Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach pracowały całe rzesze pracowników, uczniów i ich rodziców. Szczególną zasługę w budowaniu autorytetu szkoły mają jej dyrektorzy. Ich trud, wysiłek, mądre decyzje, charyzma przyczyniły się nie tylko do rozkwitu placówki, ale przede wszystkim do umacniania jej pozycji w środowisku. Poniżej przedstawiamy dyrektorów i wicedyrektorów, którzy tak pięknie tworzyli historię szkoły.

Kotwica 2

 Dyrektorzy szkoły: 1945-2007, 2007- 

1945-1946: Józef Pańkowski 

1946-1947: Henryk Wyrzykowski
1947-1949: Tadeusz Miśniakiewicz
1949-1954: Bronisława Sichel
1954-1957: Ignacy Stankiewicz
1957-1958: Antoni Klinger
1958-1966: Józef Kosierkiewicz 
1966-1991: Helena Fiejdasz 
1991-1997: Janusz Przybysz 
1997-1999: Elżbieta Szymańska
1999-2007: Mirosław Barcikowski


2007-       : Jolanta Folwarska 

 Wicedyrektorzy szkoły: 1954- 

1954-1957: Antoni Klinger

1957-1958: Józef Kosierkiewicz

1958-1966: Helena Fiejdasz

1966-1974: Kazimierz Szczygieł

1975-1986: Lidia Zaporowska

1977-1994: Józef Wodnicki

1988-1991: Kazimiera Kaźmierowska 

1991-2003: Rozwita Woźniak  

1998-1999: Piotr Klaszczyk

1999-2002: Jerzy Pomykalski

2002-2004: Lucyna Nowak

2004-2007: Katarzyna Kulikowska

2007-2008: Piotr Klaszczyk

2008-2011: Elżbieta Szymańska 

2011-       : Adam Szawarski

 Kierownicy internatu: 1947-1995  

1947-1950: Bolesław Więckowski

1950-1957: Aldona Ignaszewska 

1957-1958: Michał Mleczko

1958-1974: Mieczysław Krall

1974-1995: Kazimierz Szczygieł

Kotwica 3

 Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego 

 w Gryficach 

 

 

Zespół nauczycielski kształtował się i rozwijał wraz z krzepnięciem i umacnianiem struktur szkolnych. Początki – poza dyrektorem szkoły i jego nieformalną zastępczynią – są mało uchwytne i trudne do personalnej identyfikacji. Uczyli ludzie, którzy pracę w szkole traktowali jako zajęcie przejściowe, nie rokujące w ich życiowych planach trwalszych więzi. Nic dziwnego, wszak byli to w większości wojskowi, przeważnie oficerowie, dla których nauczanie było zajęciem ubocznym. W każdym razie wiadomo, że w momencie przenoszenia, w 1946 roku, szkoły do obecnego budynku, grono nauczycielskie liczyło 6 osób:

 

1. Paulus Jan (łacina, biologia, wychowanie fizyczne)

2. Miśniakiewicz Tadeusz (matematyka, fizyka)

3. Dopierała Bogdan (język angielski)

4. Pastuszak Maria (język polski)

5. Sichel Bronisława (język łaciński, język angielski, matematyka)

6. Zerichowa Maria (historia)

 

 

„Razem z nami pracowali…”*

 

Na kartach siedemdziesięciu lat historii szkoły zapisało się wielu nauczycieli – różnych osobowości, temperamentów, pasjonatów. Każdy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynił się do stworzenia wyjątkowego wizerunku naszego Liceum:

Halina Andrzejewska

Stanisław Anioła

Jadwiga Baranowska

Mirosław Barcikowski

Lilianna Benysek

Artur Bieryłło

Jarosław Błahy

Janusz Bogdanowski

Tomasz Boruk

Henryk Brzozowski

Jadwiga Burzyńska

Aldona Byczkiewicz

Barbara Chełstowska

Stanisława Chruściel

Elżbieta Cichoń

Małgorzata Ciechanowicz

Antoni Cieśliński

Zbigniew Ciupka

Maja Czerwińska

Stanisława Dąbrowska

Jan Dąbrowski

Danuta Dmitruk

Helena Domańska

Bogdan Dopierała

Franciszek Drewniak

Leszek Droździel

Barbara Dybczak

Katarzyna Dyczkowska

Helena Fiejdasz

ks. Robert Gołębiowski

Czesław Gołyś

Janina Gołyś

Bożena Gorczakowska

Alicja Grynczel

Lidia Ignaszewska

Aldona Ignaszewska

Agnieszka Jackowska

Irena Jurys

Ewa Kasperec-Capała

Edward Karpiel

Kazimiera Kaźmierowska

Piotr Klaszczyk

Iwona Krasowska

Maria Klaus

Antoni Klinger

Cecylia Klinger

Jadwiga Kosierkiewicz

Józef Kosierkiewicz

Aleksandra Kowalska Mieczysław Krall

ks. Marek Rokosz

Katarzyna Kulikowska-Lew

Jan Kuczyński

Leon Kulikowski

Leokadia Kusyk

Artur Lech

Jowita Łubińska

Bogdan Maciaszczyk

Bogumił Maciaszek

Paweł Macioł

Władysława Malitowska

Beata Marcinkowska

Urszula Maślak

Kazimierz Michalak

Maria Michalczyk

Krystyna Mierzejewska

Maria Mikulin

Genowefa Mikuła

Halina Miłkowska

Michał Mleczko

Lucyna Nowak

Michał Nowy

Grażyna Oleszkiewicz

Krystyna Opieka

Jadwiga Pancer

Krystyna Pasiut

Jan Paulus

Janina Pawelec

Józefa Piasecka

Jerzy Pomykalski

Maria Puszczak

Teresa Rudnicka

Eugeniusz Rydz

Lubomiła Rzepecka

Andrzej Samulak

Bronisława Sichel

Władysław Sikora

Maria Siuda

Genowefa Skorecka

Jan Skowron

Krystyna Skrzypek

Stanisława Sowińska

Ewa Stefańska

Stanisław Stolz

Danuta Strzygocka

Andrzej Strzygocki

Ryszard Szałachowski

Marian Szczepański

Joanna Szczudło

Alicja Szczygieł

Kazimierz Szczygieł

Helena Szwajkosz

Jolanta Szyłkowska

Marian Ślęczka

Kamila Śnigurowicz

Maria Tietz-Katroń

Janusz Tomaszczak

ks. Piotr Twaróg

Elżbieta Urbaniak

Danuta Walkowiak

Zofia Wardziak

Waldemar Wierzba

Juliusz Wierzbicki

Małgorzata Wiktorowska

Janusz Wiktorowski

Krystyna Wodnicka

Józef Wodnicki

Bronisława Wojciechowska

Edward Wojciechowski

Edmund Woźniak

Rozwita Woźniak

Maria Wygoda

Zenon Wyrwiński

Lidia Zaporowska

Kazimierz Zawidzki

Robert Zawiślański

Bogusław Zielnica

Dorota Ziębicka

Helena Zugaj

Małgorzata Żukowska-Myszkowska

*w wykazie zostały umieszczone osoby pracujące co najmniej trzy lata

Chrobry 1.jpg
Grono 2020-21.bmp
bottom of page